Ceny usług ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Przyjęta stawka rozliczeniowa za usługi uzależniona jest m.in. od formy prowadzonej działalności oraz opodatkowania, wyboru sposobu prowadzenia ewidencji księgowej, liczby dokumentów, liczby pracowników, liczby środków trwałych itp.

1. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego –RYCZAŁT(od 80zł netto za m-c)

Oferowane usługi:

 • Prowadzenie ewidencji przychodu
 • Prowadzenie ewidencji (wykazu) środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenie
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych

2. Prowadzenie podatkowej KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (od 100zł netto)

Oferowane usługi:

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów VAT) dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • klasyfikacja dokumentów pod względem kosztów uzyskania przychodów
 • obliczanie podstawowych wskaźników finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i VAT,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za popełnione błędy

3. Prowadzenie KSIĄG HANDLOWYCH (od 500zł netto)

Oferowane usługi:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym, aktualnym stanem prawnym
 • dekretację dokumentów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również ich amortyzacji (umorzenia)
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towaru i usług VAT
 • sporządzanie (w ramach zawartej umowy – bez dodatkowych opłat) zeznań rocznych spółek prawa handlowego lub właścicieli w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych
 • przekazywanie podsumowań za okresy sprawozdawcze według ustalonych z klientem raportów
 • sporządzanie zeznań finansowych i GUS
 • sporządzanie wniosków kredytowych

4. Obsługa KADROWO-PŁACOWA (od pracownika od 30zł za m-c za osobę, od zleceniobiorcy od 15zł za m-c za osobę)

Oferowane usługi:

 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • sporządzenie informacji rocznych dla pracowników PIT-11, PIT-8 itp.
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracowników
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla potrzeb ZUS z tytułu zgłoszeń oraz rozliczeń wraz ze stosownymi raportami dla pracowników
 • prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych